සියලු ප්රවර්ග
5
6
7

සීමිත සංස්කරණය - ඔටුන්න

කාලය: 2023-05-10 වැදුම්: 44

ලබා ගත හැකි හොඳම ද්‍රව්‍යවලට වඩා වැඩි දෙයක් භාවිතා නොකරන වාරික මාලාවේ සාමාජිකයා. මෙම අතින් සාදන ලද කලා කෘතිය මෙම ස්වභාවික හා සමකාලීන උච්චාරණය ඔබේ නත්තල් සැරසිලි බවට ගෙන එනු ඇත! ජීවිත කාලය සඳහා නිර්මාණය කර ඇති අතර නිවාඩු සම්භාව්‍යයක් වීමට නියම කර ඇත!

උණුසුම් කාණ්ඩ