සියලු ප්රවර්ග
5
6
7

නල

නල
නල
නල
නල
නල ගස් නැවතුම

ප්‍රීතිය, උණුසුම සහ ගුණාත්මක කාලය පවුලේ අය සමඟ ගත කරන නිවසක, ටියුබ් ගස් නැවතුම අමතර නත්තල් ප්‍රීතියක් එක් කරයි.

ඔබේ මිතුරන් සමඟ බෙදා ගන්න
වර්ණ
  • නල
  • නල
තරම
  • මධ්යම
  • විශාල
පරීක්ෂණයක්
විස්තර

තාක්ෂණික පිරිවිතර

නිෂ්පාදන අංකය 2054
ගස උස, උපරිම. 3.5 m - 11.5 ft
කඳ ඩය, උපරිම. 3.5 cm - 1.4 අඟල්
ද්රව්ය ලෝහය
නිෂ්පාදන විශාලත්වය 45 x 45 x 17.5 cm

17.7 x 17.7 x 6.9 අඟල්


අප අමතන්න
අදාළ නිෂ්පාදන

උණුසුම් කාණ්ඩ